Regulaminu sklepu internetowego PAGARD

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym.

Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego 

PAGARD siedzibą przy ul. Legionów 86, 22-400 Zamość.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

I. DEFINICJE

Sprzedającym jest:

Sklep internetowy pod adresem www.narzedziowysklep.pl prowadzony przez:

PAGARD

22-400 Zamość

ul. Legionów 86

NIP 922-273-13-93

Regon 061222888

KONTAKT:

e-mail: biuro@pagard.pl

telefon: 7-333-7-333-8

zwany dalej Sprzedawcą.

Towar/ towary – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.narzedziowysklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego towary.

Kupujący - Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista sporządzona z oferowanych w sklepie towarów na podstawie wyborów Kupującego.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego na terytorium Polski.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania towarów, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego www.narzedziowysklep.pl.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. 

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

III. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży są towary wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.narzedziowysklep.pl za pomocą sieci Internet.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad.

Towary oferowane przez www.pagard.pl są fabrycznie nowe.

IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez  wypełnienie Formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego, lub napisać maila na adres Sprzedającego.

Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.

Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.

W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu towarów i dodaniu ich do koszyka.

Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy na adres: biuro@pagard.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu 604-053-710.

przedającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w części lub w całości w przypadku braku zamówionych towarów. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia zamówienia w danym terminie.

V. PŁATNOŚCI I CENY

Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) Przed wydaniem towaru  w formie: przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, 15150018071218000511650000

b) W momencie odbioru towaru:

gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta we własnym zakresie z magazynu Pagard w Zamościu przy ulicy Legionów 86, magazyn jest czynny w dni robocze w godzinach 8-16.

za pobraniem (zapłata kurierowi), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W tytule płatności przelewem Klient podaje numer zamówienia.

Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają VAT.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy www.pagard.pl umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień przez całą dobę dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,

b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, które zostały wypełnione w sposób budzący wątpliwości Sklepu, o ile wątpliwości Sklepu nie zostaną wyjaśnione podczas kontaktu z Klientem lub gdy skontaktowanie się z klientem będzie niemożliwe.

VII. DOSTAWA

Dostawa zamówionych towarów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej

Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni.

Sprzedawca zastrzegą, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia po otrzymaniu zamówienia, a w przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznej po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem.

Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia lub też inny ustalony z Klientem.

Do każdego zamówionego towaru dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.

Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.

Koszt dostawy jest uzależniony od wagi i gabarytów kupowanych towarów. Jest on automatycznie wyliczany przez system i podawany Kupującemu na formularzu zamówienia.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres:

Pagard, 22-400 Zamość ul. Legionów 86.

Po otrzymaniu oświadczenia w wymaganym terminie Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu płatności dokonanych przez Kupującego, w tym kosztów dostarczenia towarów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania Towaru.

Poniesione przez Kupującego koszty dostarczenia towarów podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oferowanego przez Sprzedającego.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie nie pogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Kupujący.

Bezpośrednie koszty zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać pisemnie na adres pocztowy lub adres elektroniczny Sprzedającego.

Kupujący powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od Sprzedającego.

W przypadku, gdy Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady towaru.

Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyraził na to zgodę.

Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

a) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),

b) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),

c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu co najmniej 14 dni wcześniej od planowanego jej wprowadzenia.

Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej treści regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.