1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest PAGARD z siedzibą w Zamościu, ul. Legionów 86, kod pocztowy 22-400, wpisany do Rejestru  Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 18580; nr NIP: 9222731393; nr Regon: 061222888.

2. Rozporządzeniu o ochronie danych, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.

a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. a i b będą przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz kontakt z Usługobiorcą w przedmiocie towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę.

b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. c - f, będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Usługodawcę i składania przez Usługobiorcę reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;

3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

1) w celu realizacji przepisów prawa,

2) w celu realizacji umowy,

3) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy zgodnie z częścią „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:

1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:

a) danych identyfikacyjnych Usługobiorcy:

1) Adresów e-mail,

2) Imion i Nazwisk,

3) Adresu korespondencyjnego;

b) innych danych niezbędnych do świadczenia usług przez Usługodawcę:

1) Loginów i haseł,

2) w przypadku firmy - nazwy firmy oraz NIP,

3) innych danych wskazanych przez klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury;

4) Nr telefonu.

7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Usługobiorcom przysługuje prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,

2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.  W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 7 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli PAGARD, ul. Legionów 85, 22-400 Zamość, tel. 604-053-710.

12.  Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

a) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,

b) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.